Gå til forsiden
For deg som prøver å bli gravid
 | SnartMamma | NybaktMamma |
lørdag 25. november 2017
Forhåndssamtykke Skriv ut E-post
Skrevet av Martha Klem   
torsdag 29. november 2007
ForhåndssamtykkeAlle som ønsker å adoptere et barn fra utlandet, må søke om forhåndssamtykke til dette. Med et forhåndssamtykke har søkerne rett å få søknaden videresendt til et land Norge har et etablert eller forhåndsavtalt adopsjonssamarbeid med. Søknaden sendes så godt som alltid via en adopsjonsforening.

Et forhåndssamtykke er vanligvis gyldig i to år. Det er mulighet for ett års forlengelse i de tilfeller adopsjonsprosessen viser seg å være ekstra tidkrevende. De fleste som mottar forhåndssamtykke, får imidlertid tildelt et adoptivbarn i løpet av 1-2 år etter at forhåndssamtykket er utstedt.

For å søke om forhåndssamtykke, må man kontakte den instans i hjemstedskommunen som har ansvar for å utrede adoptivsøkere. Som regel er det barneverntjenesten som har dette ansvaret. Kommunen har ansvar for å utrede søkerne gjennom samtaler og hjemmebesøk, og på dette grunnlaget skrive sosialrapport om søkerne. Når sosialrapporten er ferdigstilt og alle tilhørende dokumenter er klare, skal kommunen sende søknaden om forhåndssamtykke videre til Bufetats regionkontor. Regionkontoret vil da ta søknaden til behandling.  

I forhåndssamtykket vil det alltid være spesifisert hvilket land barnet skal komme fra. Det vil også fremgå hvilken aldersramme som er anbefalt, f eks at forhåndssamtykket gjelder for et barn i alderen 0 - inntil fylte 3 år (eventuelt opp til fylte 5 år), og videre om søkerne har fått godkjenning til adopsjon av søsken.

Så lenge søknaden gjelder adopsjon av et barn som er ukjent for søkerne frem til det kommer forslag om tildeling fra myndighetene i barnets opprinnelsesland, vil det som en hovedregel ikke bli gitt forhåndssamtykke til adopsjon av barn over 5 år. Barn over 5 år regnes i utgangspunktet å være barn som faller inn under kategorien barn med spesielle behov (barn som kan være ekstra omsorgskrevende). Når søkerne blir tildelt et barn med spesielle behov, må saken forelegges Faglig utvalg for adopsjonssaker. Faglig utvalg må da gjennomgå alle opplysninger om barnet og gi sin godkjenning til at søkerne kan tildeles dette barnet før adopsjonsprosessen kan fortsette.

Ved eventuell endring av land, må det søkes om og utstedes nytt forhåndssamtykke.
 

Ny søknad nødvendig etter tre år
Er adopsjonsprosessen av ulike årsaker ikke fullført innen de tre årene et forhåndssamtykke maksimalt er gyldig, vil søkerne være henvist til eventuelt å fremme en helt ny søknad med nye underlagsdokumenter.
 

Adopsjonsforening
En av de tre godkjente adopsjonsforeningen må bekrefte at de kan påta seg formidling av barn og også oppgi hvilket land det gjelder, før eventuelt forhåndssamtykke kan utstedes. Søkerne må derfor melde seg inn i en av foreningene i forbindelse med at søknadsprosessen starter.

Dersom det er gitt forhåndssamtykke til adopsjon utenom godkjent forening, vil Bufdir ha ansvaret for at søknaden blir oversendt til rette myndighet i barnets opprinnelsesland.
 

Kopi til Utlendingsdirektoratet når det gjelder Filippinene, India, Sør-Korea og Thailand
Ved adopsjon fra Filippinene, India, Sør-Korea og Thailand, vil Utlendingsdirektoratet få kopi av forhåndssamtykke, fordi disse barna trenger innreisetillatelse til Norge. Grunnen til dette er at disse landene har en adopsjonslovgivning som innebærer at adopsjonsbevillingen må gis av norske myndigheter. Adoptivbarn fra disse landene vil dermed først oppnå automatisk norsk statsborgerskap når den norske adopsjonsbevillingen er utstedt, altså etter at de er kommet til Norge. Statistikk de senere årene viser at om lag 95 prosent av søknadene har blitt innvilget.
 

Les mer
Publikasjoner og skjema hos BUFetat

 

Hentet fra Barne-, Ungdoms- og Familieetaten

 
Link til denne siden på din blogg eller hjemmeside:
Diskuter:
Les også:
Linker:

  Copyright © 1999-2013 SnartGravid.com
Juridiske merknader